Общи условия


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.allmaro.com и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www.allmaro.com клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача и се задължава да ги спазва.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.allmaro.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Продавач - „НИКИ - 93"

2.2. Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва он-лайн магазин „АLLMARO“ по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.3. Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна www.allmaro.com и неговите поддомейни.

2.4. Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

2.5. Любими - раздел в акаунта, който позволява на Купувача / Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.

2.6. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.7. Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.8. Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.9. Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.10. Съдържание:

а/ цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет

б/ информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори

в/ данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

 

3. ПОРЪЧКА

3.1. Клиент може да се направи поръчка до електронния магазин, като трябва да посочи валиден адрес на електронна поща; вярно попълнен адрес за доставка на стоката; вярно попълнени данни за контакт - две имена, телефон.

3.2. Клиентът се задължава и носи отговорност за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършена и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

3.3. Всяка една добавена в количката за покупки, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Поръчай“ и след като сайтът зареди пълната информация за конкретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка). Това действие има правно обвързваща сила.
Клиентът получава електронно съобщение /e-mail/ от адрес info@allmaro.com с потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Мястото на сключване на договора е адресът на управление на продавача, а датата на сключване на договора-датата на изпращането на потвърждението от продавача. Мястото на доставка на стоката е населено място на територията на Република България. Не се сключват и не се изпълняват договори с място на доставка извън територията на Република България.

3.4. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него и-мейл адрес („НИКИ - 93“ не носи отговорност, ако Клиентът не получи потвърдителен и-мейл поради грешно посочен от него електронен адрес, както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на клиента). В потвърждението по и-мейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Преди извършване на потвърждение на поръчката, Продавачът има право да извършва уточнение на поръчката по телефон само ако е необходима допълнителна информация. След уточнението продавачът може да приеме или да откаже поръчката. С получаване на потвърдителен и-мейл се счита, че договорът е сключен.

3.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. За свързване с потребителя, продавачът може да ползва трети лица, включително негови търговски пълномощници или помощници.

3.6. Продавачът има право да откаже да изпълни и/или да анулира вече направена от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента, ако стойността на заявените продукти не постъпи по сметка на Продавача при он-лайн плащания, както и при условие, че предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни. В тези случаи отказът, респ. анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение за която и да е от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането на поръчката.

3.7. Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати
договора с потребителя с електронно съобщение /e-mail/ от адрес info@allmaro.com на посочената от потребителя електронна поща в случай, че цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от продавача причини. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Продавачът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. В случай, че е направен превод по сметката на Продавача, клиентът чрез съобщение /e-mail/ на адрес info@allmaro.com може да избере да му бъде възстановена платената сума, или да избере друга, налична стока като платената от потребителя цена се прихваща към цената на избраната нова стоката.

3.8. Стока, закупена от онлайн магазина, може да бъде върната или заменена от потребителя като бъде върната до централен склад на продавача на адреса, посочен по-долу в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката. Продуктите трябва да бъдат придружени от касова бележка или фактура, да са в изряден търговски вид, с оригинални етикети и опаковка, без замърсявания и/или следи от козметични продукти.

В случай, че клиентът желае смяна на размера на поръчания продукт, клиентът трябва да попълни „формуляр за замяна с друг размер“. Замяната се осъществява, ако новият размер е наличен. При липса на изрична отметка за смяна на размер на поръчан продукт във формуляра за замяна се счита, че е налице връщане на нежелания продукт.

В случай, че клиентът желае замяна на артикул за друг модел артикул, то е необходимо да попълни „формуляр за замяна на артикул с друг модел артикул“. Замяната се осъществява, ако новият артикул/размер е наличен. При замяна за артикул с по-висока стойност Клиентът заплаща разликата едновременно с изпращане на формуляра или най-късно до датата на доставка. 

Всички транспортни разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента. Стоката се връща с обратна разписка, в противен случай „НИКИ - 93" не носи отговорност за изгубена стока. Стоката следва да бъде върната на следния адрес:

 бул. Съединение 62
 Хасково 6300